top of page

GUIDET KAJAKKTUR

KAYAK TOUR with GUIDE

Opplev Mjøsa med en lydløs padletur i kajakk. En sertifisert guide er med hele veien. Turen krever ingen forkunnskaper eller erfaring og passer for både voksne og barn fra 13 år.  
 

Vi starter i Tingnes med en kort opplæring - dersom nødvendig - om hvordan utstyret brukes slik du får en trygg og god opplevelse i kajakken. Deretter legger vi ut på tur. Dagens værforhold og  gruppens fysiske evner bestemmer målet for dagen.  

Varighet: 2,5-3 timer

Pris: 650,- p.p.

Inkludert i prisen:

-       Erfaren guide med sikkerhets- og beredskapsutstyr

-       Innføring i padleteknikk og sikkerhetsopplysninger

-       Liten gruppe på 2-10 personer per guide

Har du ikke egen kajakk kan du leie den hos oss. Ved booking av plass kan du legge til kajakkleie som et eget valg. Pris for 3t = kr 450,-
Flytevest, padleåre og bruk av våttdrakt (ved behov) er inkludert i leieprisen.

 

Dette bør du ta med:

  • Klær og fottøy som tåler vann, et klesskift og en liten matbit. Ta gjerne med en vanntett jakke eller bukse om du har.


Sikkerhetsmerknad:
* Havkajakkpadling er en utendørs aktivitet og medbringer noen risiko. På Mjøsa er de største risikoene knyttet til avstand til land, skiftende vær- og vannforhold, og vanntemperatur. Vi har derfor etablert strenge sikkerhetsprosedyrer som turdeltakere forplikter seg til å følge. Deltakere blir informert om disse under opplæringen før turen. * Endrede værforhold kan bety at vi må avvike fra den planlagte turplanen. Ingen turer er derfor like. Selv om det er svært sjelden, kan været sørge for en forsinktet avgang fra og/eller forsinket tilbakekomst til startpunktet. Det forventes at deltakere tar høyden for en mulig forsinkelse ihht planlegging av resten av dagen. Infoteket tar ingen ansvar for mulige konsekvenser av en forsinket retur.
* Av hensyn til turdeltakerens sikkerhet er det viktig at personer på guidede turer lytter nøye til og følge guidenes instruksjoner og følge sikkerhetskravene for å beholde alles sikkerhet i løpet av tiden på vannet.

        

 

 

Experience Lake Mjøsa with a silent kayaking trip. A certified guide is with you all the way. The trip does not require prior knowledge or experience in kayak padling and is suitable for both adults and children from 13 years.


We start in Tingnes with a short tutorial on safety procedures and on how the equipment is used so you get a safe and good experience in the kayak. Then we set out on the water. Today's weather conditions and the group's physical abilities determine the goal for the day.

                   

Duration: 2,5-3 hours

Price: NOK 650,- per person

Included in the price:

-  Experienced guide with safety and emergency equipment

-  Introduction to paddling techniques and safety information

-  Small group of 2-10 people per guide

If you do not have your own kayak, you can rent it from us. When booking a place, you can add kayak rental as a separate choice. Price for 3 hours = NOK 450
A life jacket, paddle and wetsuit (when needed) are included in the rental price.

You should bring this with you:

Clothes and footwear that can withstand water, a change of clothes and a small snack. Feel free to bring a waterproof jacket or trousers if you have one

Safety note:
* Sea kayaking is an outdoor activity and carries some risk. On Lake Mjøsa, the greatest risks are associated with distance to land, changing weather and water conditions and water temperature. We have therefore established strict safety procedures that tour participants undertake to follow. Participants are informed about these during the obligatory training before the trip.

* Changed weather conditions may mean that we must deviate from the planned itinerary. No two trips are alike. Although very rare, the weather can cause a delayed departure from and/or a delayed return to the starting point. Participants are expected to take into account a possible delay in planning the rest of the day. The Infoteket takes no responsibility for possible consequences of a delayed return.
* For the safety of the tour participant, it is important that people on guided tours listen carefully and follow the guides' instructions and follow the safety requirements to keep everyone safe during the time on the water.
  

fra Kr 650

3
timer
DØGN PRIS 1-PERSONS KAJAKK

Ved leie av kajakk til dagen etter betaler man en fast pris på kr 650,-. Kajakken bør leveres tilbake til Infoteket kl 11.00 dagen etter,
  • Facebook Basic Black
bottom of page